Share on Facebook Email this to someone

מנוע צעד

מנועי צעד (באנגלית – Step Motors, Stepping Motors או Stepper Motors) הם מנועים חשמליים המופעלים בזרם חילופין ונעים בסדרה של צעדים שגודלם קבוע מראש. מנועים מסוג זה מצוידים במספר סלילים המסודרים בקבוצות המכונות “פאזות”. מתח מסופק לפאזות עלפי סדר מיקומן ועוגן המנוע מסתובב בקפיצות ממקום אחד לזה שבא אחריו. תנועה זו של סיבוב ב”צעדים” (או Steps) היא שהעניקה לסוג זה של מנועים את שמם.
מיקום מדויק
בעזרת מנועי צעד הנשלטים ביחידות בקרה ממוחשבת ניתן להשיג מיקום מדויק (Exact Positioning) ו/או תנועה במהירות מדויקת במערכות בהן יש בכך צורך. תכונות אלה הן הסיבה שמנועים כאלה משמשים במערכות בקרת תנועה (motion control) רבות.
הדיוק בתנועה הסיבובית (מזווית אחת מסוימת לאחרת) של מנועי צעד מאפשרים פעולת מכשירים כגון מדפסות תלת מימד, מכונות CNC, פלטפורמות צילום, ,תווינים (plotters), כוננים קשיחים (למיקום ראש הקריאה/כתיבה של הכונן) ועוד.
שליטה במהירות ומומנט פיתול גבוה גם בסל”ד נמוך
הודות לאפשרות למקם את עוגן המנוע במיקום מדויק ניתן להגיע לשליטה טובה מאוד במהירות.
מנועים חשמליים רגילים מספקים מומנט פיתול גבוה רק כאשר הם מסתובבים מהר מספיק, מנוע צעד יכול לספק מומנט פיתול טוב גם במהירויות סיבוב (סל”ד) נמוכות.
מגבלות
תכונותיו המיוחדות של מנוע צעד מחייבות הזנתו בזרם חשמל גם כאשר המנוע אינו מסתובב כלל, כך יוצא שיעילות אנרגטית נמוכה עשויה להפוך את השימוש בהם לבלתי משתלם, עניין נוסף הוא נטייתם להתחמם.
במהירויות גבוהות מדובר במנועים אשר להם מומנט פיתול נמוך מזה של מנועים חשמליים רגילים.
האפשרות למקם את עוגן המנוע במדויק בזוית מסוימת של מהלכו מיתרת היזון חוזר אודות מיקום. כך יוצא שמנועי צעד בדך כלל מופעלים בשיטת המעגל הפתוח (ללא משוב על מיקום לצרכי השגת רמת דיוק מספקת).

Font Resize